Начало

Здравейте уважаеми посетители на сайта https://active-not-aggressive.bg/ създаден с финансовата подкрепа на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 от Закона за хазарта за 2022 година и Министерство на младежта и спорта

Проблемът, свързан с агресията и насилието между децата и младежите, е особено актуален както на национално, така и на европейско ниво. В обществото съществува мнение, че това сложно социално явление разширява своя обхват и се проявява все по-често. Основните фактори за проява на насилие между младите хора са в семейството; медиите и интернет; обществото като цяло; личностни и психологически фактори; проблеми свързани с училището; социално-икономически фактори; приятелската и неформална среда и други. Затова създадохме проекта „Бъди активен а не агресивен“ , който се реализира от сдружение „Дунавски инициативи за обединени региони“ с подкрепата на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 от Закона за хазарта за 2022 година. Основната цел на проект „Бъди активен, а не агресивен“   е включените в него младежи да изградят умения за социално отговорно поведение, за справяне във враждебна или рискова среда, а също така и да изградят навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на различни форми на агресия, в резултат на което да развият чувствителност по обществено значим проблем, какъвто е насилието. Основната цел на проект „Бъди активен, а не агресивен“   е включените в него младежи да изградят умения за социално отговорно поведение, за справяне във враждебна или рискова среда, а също така и да изградят навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на различни форми на агресия, в резултат на което да развият чувствителност по обществено значим проблем, какъвто е насилието. Чрез дейностите искаме да осъществим и насърчим дебат по проблемите, свързани с агресията и насилието сред децата и младежите;

–              да се утвърди и разпространи нормални ценности при общуването между младите хора през призмата на решаване на проблема с нарастващото насилие;

–              да бъдат мотивира младежите да участват в обществения живот и в процеса на вземане на управленски решения относно актуални за обществеността проблеми;

–              да се повиши познанията на младежите относно техните права за защита от насилие;

–              да изгради у младежите умения за справяне в конфликтни ситуации и правилен подход за комуникация с агресори.

Дейностите, включени в нашето проектно предложение, са насочени към постигане на основната цел на проекта и Програмата:

•             Разработване и целенасочено разпространение на печатни информационни материали за формите на агресия сред младите хора;

•             Интензивна информационна кампания чрез социалните медии, мрежи и платформи за разпространение на позитивни послания и информация, с които да се подпомогне процеса по ограничаване и преодоляване на формите на агресия и насилие сред младежта;

•             Обучителни семинари за младежи, насочени към изграждане на умения за разпознаване на проявите на агресия и насилие, начините за справяне и преодоляване на конфликтните ситуации, възможностите за реакция на агресивното поведение;

•             Провеждане на публични дебати, насочени към работа с целевата група с цел изграждане на социално отговорно поведение, преодоляване езика на омразата и прокарване на позитивни послания сред младежите с цел преодоляване на агресивното поведение и проявите на насилие;  

•             Провеждане на концерт-хепънинг за стимулиране и провокирания на позитивна нагласа, добронамереност, толерантност и съпричастност у младите хора и ограничаване на агресивните взаимоотношения и реакции;

•             Провеждане на спортни събития с мото „Бъди активен, а не агресивен“ като алтернативен метод за справяне и ограничаване на агресията сред младежите между 15 и 29 г.

Пряката целева група на проект „Бъди активен, а не агресивен“ включва младежи на възраст между 15 и 29 години – 90 лица разпределени в следните възрастови групи:

Г1 – младежи на възраст от 15 до 19 г. (вкл. ученици от 8. до 12. клас) – 30 лица

Г2 – младежи на възраст от 20 до 24 г. (вкл. студенти, заети и безработни лица) – 30 лица

Г3 – младежи на възраст от 25 до 29 г. (вкл. студенти, заети и безработни лица) – 30 лица

В проекта е планирано да вземат участие минимум 10% лица в неравностойно положение от пряката целева група – младежи, изпитващи икономически и образователни трудности, принадлежащи към етнически малцинства, живеещи в изолирани географски райони и бежанци. Тяхното включване в проектните дейности е от ключово значение като им  предоставя възможност да придобият ценни знания, умения и компетенции и да подобрят своите нагласи за справяне с подобен тип поведение.

Проблемът обуславя и включването на косвена целева група – в тази категория попадат хората, които са непряко обвързани с идентифицирания проблем. Най-често това са родителите и семействата на младите хора, имащи агресивни прояви. В проекта се предвижда и ангажирането на ключови заинтересовани страни – държавни институции, неправителствени организации, образователни институции и медии. За да се осигури устойчивост на проектните резултати и пряко въздействие върху широката общественост, следва да се включат и заинтересованите лица, които имат възможност за прилагане на разработените по време на проекта методологии за борба с агресията и превенцията й сред младите хора.

Проектът ще остави трайна следа чрез устойчивия характер на някой от основните резултати, които ще реализираме:

1.            Интернет страницата на проекта, която ще се поддържа поне 2 г. след приключване на проектните дейности и ще предоставя актуална информация с цел по-широка публичност на проблема с агресията, езика на омразата и проявите на насилие сред младежите. Ще спомогне за привличане на нови партньори за бъдещо сътрудничество.

2.            Инфо-картите, които ще разпространим освен по време на изпълнение на проекта, дават както информация за различните форми на агресия, така и начини за справяне и преодоляване на проблема. След приключване на проекта, тестета инфо-карти ще бъдат предоставени на всички образователни и обучителни организации на територията на град Русе, и всички населени места в областта.

3.            Обучителната програма, разработена по време на подготовката на Дунавския младежки фестивал ще бъде използвана и в други бъдещи инициативи на сдружението за популяризиране на проявите на агресия и ограничаването им сред младежите.