„Бъди активен, не агресивен“

Проектът „Бъди активен, а не агресивен“ се изпълнява от сдружение „Дунавски инициативи за обединени региони“  и е финансиран по Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 от Закона за хазарта от Министерство на младежта и спорта. Той се реализира в град Русе по тематична област 2 „Превенция на агресията сред младите хора“, като проект с областен характер  с продължителност три месеца и половина от 15 юли до 31 октомври 2022 година. Проблемът, свързан с агресията и насилието между децата и младежите, е особено актуален както на национално, така и на европейско ниво. В обществото съществува мнение, че това сложно социално явление разширява своя обхват и се проявява все по-често. Основните фактори за проява на насилие между младите хора са: фактори в семейството; медии и интернет; обществото като цяло; личностни и психологически фактори; фактори, свързани с училището; социално-икономически фактори; приятелска и неформална среда и други.

Основната цел на проект „Бъди активен, а не агресивен“   е включените в него младежи да изградят умения за социално отговорно поведение, за справяне във враждебна или рискова среда, а също така и да изградят навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на различни форми на агресия, в резултат на което да развият чувствителност по обществено значим проблем, какъвто е насилието.

Специфичните цели на проекта са:

–              да насърчи дебат по проблемите, свързани с агресията и насилието сред децата и младежите;

–              да изгради, утвърди и разпространи ценности при общуването между младите хора през призмата на решаване на проблема с нарастващото насилие;

–              да мотивира младежите да участват в обществения живот и в процеса на вземане на управленски решения относно актуални за обществеността проблеми;

–              да повиши познанията на младежите относно техните права за защита от насилие;

–              да изгради у младежите умения за справяне в конфликтни ситуации и правилен подход за комуникация с агресори.

Въз основа на идентифицираните нужди и проблеми, пряката целева група на проект „Бъди активен, а не агресивен“ включва младежи на възраст между 15 и 29 години – 90 лица разпределени в следните възрастови групи:

Г1 – младежи на възраст от 15 до 19 г. (вкл. ученици от 8. до 12. клас) – 30 лица

Г2 – младежи на възраст от 20 до 24 г. (вкл. студенти, заети и безработни лица) – 30 лица

Г3 – младежи на възраст от 25 до 29 г. (вкл. студенти, заети и безработни лица) – 30 лица

В проекта е планирано да вземат участие минимум 10% лица в неравностойно положение от пряката целева група – младежи, изпитващи икономически и образователни трудности, принадлежащи към етнически малцинства, живеещи в изолирани географски райони и бежанци. Тяхното включване в проектните дейности е от ключово значение като им  предоставя възможност да придобият ценни знания, умения и компетенции и да подобрят своите нагласи за справяне с подобен тип поведение.

Проблемът обуславя и включването на косвена целева група – в тази категория попадат хората, които са непряко обвързани с идентифицирания проблем. Най-често това са родителите и семействата на младите хора, имащи агресивни прояви. Важно е да се обърне особено внимание и на тази целева група, която може да окаже благоприятно въздействие върху превенцията на агресивното поведение сред младежите. Към непряката целева група се отнасят и местни и национални структури и институции, граждански сектор и други заинтересовани страни.

В проекта се предвижда и ангажирането на ключови заинтересовани страни – държавни институции, неправителствени организации, образователни институции и медии. За да се осигури устойчивост на проектните резултати и пряко въздействие върху широката общественост, следва да се включат и заинтересованите лица, които имат възможност за прилагане на разработените по време на проекта методологии за борба с агресията и превенцията й сред младите хора.

Осем дейности са предвидени да се реализират по проекта, като част от тях са подготовка и извършване на информационни дейности.

Дейност 1 Организация и управление на проекта

Осигуряване на цялостно ефективно управление на проектните дейности.

Дейност 2 Публичност за Програмата и проекта

Осигуряване на публичност на проекта и Програмата. Предвидени са дейности по провежда на откриваща пресконференция, изготвяне и разпространение на информационни материали / флаери, брошури, информационна табела и интернет сайт на проекта, инфо карти/.

Дейност 3 Информационна кампания

Чрез съвременни комуникационни канали и маркетингови инструменти за разгласа и иновативни методи да популяризираме и разпространим  важна и полезна информация за превенция и ограничаване на агресивното поведение и езика на омраза в общуването сред младите хора. Изработване на 3 интернет банера в 5 информационни интернет медии; изработване на два видео клипа;  създаване на послания за ограничаване на агресията и насилието сред младежите и разпространението им чрез инфлуенсъри, влогъри, блогъри.

Дейност 4 Подготовка на тридневен Дунавски младежки фестивал

Тази дейност предвижда предварителна подготовка и организиране на тридневен Дунавски младежки фестивал в гр. Русе.

Дейност 5 Дунавски младежки фестивал – Обучение

Целта на приложението на обучителната програма „Бъди активен, а не агресивен“  е да достигне до целевата група и заинтересованите страни, които да бъдат активно ангажирани с дейността, като по този начин се гарантира изграждането на един нов метод за осъществяване на първична превенция от агресивно поведение сред младежите.

Дейност 6 Дунавски младежки фестивал – дискусионен форум  

Дискусионният форум ще приложи на практика обучителната програма „Бъди активен, а не агресивен“ .  Свободната дискусия позволява на младежите в неформална обстановка да споделят различни ситуации, проблеми, с които са се сблъсквали и чрез дебат и обсъждане да открият най-добрия начин за справяне с агресията и ограничаване проявите на насилие.

Дейност 7 Младежки фестивал – концерт

Идеята е да създаде благоприятна среда-зона за свободна комуникация между младежите, да създаде условия за социализация, проява на толерантност, съпричастност и разбиране и споделяне на емоциите от срещата с творчеството и културата на популярни изпълнители.

Дейност 8 Провеждане на спортни състезания и игри  „Бъди активен, а не агресивен“

Основната цел на дейността е да подчертае ролята на спорта като обществена проява за преодоляване на агресията, насърчаване на социалното приобщаване, равните възможности и укрепваща здравето физическа активност.