В Русе започва изпълнението на проект за изграждане на умения от младите хора за справяне във враждебна среда, чрез създаване на навици за здравословен начин на живот като модел за превенция на агресията

В Русе започна кампанията по представяне на обществеността на проекта „Бъди активен, а не агресивен“, който се финансира Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2022 г., Министерство на младежта и спорта, при който се отчитат и надграждат силните страни на младите хора. Проектът се изпълнява  от Сдружение „Дунавски инициативи за обединени региони”, гр.Видин.

Проблемът, свързан с агресията и насилието между децата и младежите, е особено актуален както на национално, така и на европейско ниво. В обществото съществува мнение, че това сложно социално явление разширява своя обхват и се проявява все по-често. Основните фактори за проява на насилие между младите хора са: фактори в семейството; медии и интернет; обществото като цяло; личностни и психологически фактори; фактори, свързани с училището; социално-икономически фактори; приятелска и неформална среда и други.

Проектът „Бъди активен, а не агресивен“

 Основната цел на проекта е включените в него младежи да изградят умения за социално отговорно поведение, за справяне във враждебна или рискова среда, а също така и да изградят навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на различни форми на агресия, в резултат на което да развият чувствителност по обществено значим проблем, какъвто е насилието.

 Подходът, който сме избрали е да селектираме група от младежи/ ученици, студенти, заети и безработни лица на възраст между 15 и 29 години, както и хора в риск/социално слаби- 10 процента от пряката целева група. Те ще трябва да отговарят на предварително разработени критерии за участие в проекта. Тяхното включване в проектните дейности е от ключово значение като им се  предоставя възможност да придобият ценни знания, умения и компетенции и да подобрят своите нагласи за справяне с подобен тип поведение.

Целта е в края на проекта е участниците да придобият умения за ограничаване и превенция на агресията сред младежите, да бъдат подпомогнати в изграждането на умения за социално отговорно поведение и справяне във враждебна или рискова среда на младите хора.

Основната целева група по проекта „Бъди активен, а не агресивен“ включва младежи на възраст между 15 и 29 години – 90 лица разпределени в следните възрастови групи:

Г1 – младежи на възраст от 15 до 19 г. (вкл. ученици от 8. до 12. клас) – 30 лица

Г2 – младежи на възраст от 20 до 24 г. (вкл. студенти, заети и безработни лица) – 30 лица

Г3 – младежи на възраст от 25 до 29 г. (вкл. студенти, заети и безработни лица) – 30 лица

В проекта е планирано да вземат участие минимум 10% лица в неравностойно положение от пряката

 Дейностите и резултатите от настоящия проект, са ориентирани към създаване на  умения за социално отговорно поведение, за справяне във враждебна или рискова среда, а също така и да се изградят навици за здравословен начин на живот.

Фокусът на проекта е поставен върху нуждите на младите хора от подкрепа, разбиране и осъзнаване на проблема с агресията, както и да направим първите стъпки към решаването му.