В Русе започват финалните дейности по проекта „Бъди активен, а не агресивен“ с идентификационен № на договора 25-00-32/19.07.2022, изпълняван от Сдружение „ДУНАВСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ“.

Пряката целева група на проекта включва 90 младежи на възраст между 15 и 29 години

Основната цел на проект „Бъди активен, а не агресивен“ е включените в него младежи да изградят умения за социално отговорно поведение, за справяне във враждебна или рискова среда, а също така и да изградят навици за здравословен и физически активен начин на живот, като модел за превенция на различни форми на агресия, в резултат на което да развият чувствителност по обществено значим проблем, какъвто е насилието.

Предстои стартирането на ДУНАВСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ „БЪДИ АКТИВЕН, А НЕ АГРЕСИВЕН“ в гр. Русе. Събитието ще обхваща непосредствена работа и участие на пряката целева група в различни мероприятия: публичен дебат, концерт-хепънинг и обучителни семинари в обхвата на проблемите с агресията и насилието сред младежите.

На 14.10.2022 г. ще се проведе ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ, в който 90 (деветдесет) младежи ще вземат участие в свободна дискусия, водена от експерт-медиатор. Това ще им даде възможност в неформална обстановка да споделят различни ситуации и проблеми, с които са се сблъсквали и да обсъдят различни методи, с цел откриване на най-добрият начин за справяне с агресията и ограничаването на проявите на насилие.

Място на събитието: гр. Русе, бул. „Придунавски“ 22- Хотел „Рига“, конферентна зала №2.

Начало: 07:00 часа.

На 14.10.2022 г. ще се проведе КОНЦЕРТ с участието на „Момчето“, „Тариката“ “Шунака”, популярни сред младежите.  Събитието се провежда с цел създаване на благоприятна среда за свободна комуникация, създавайки условия за социализация, прояви на толерантност, съпричастност и разбиране и споделяне на емоциите от срещата с творчеството и културата на популярни изпълнители.

Предвижда се да присъстват над 500 души в т.ч. 90 (деветдесет) младежи участващи в Дунавски младежки фестивал „Бъди активен, а не агресивен“, както и граждани и гости на гр. Русе, желаещи да се присъединят.

Място на събитието: гр. Русе, Централен площад.

Начало: 18:00

На 15.10.2022 г. и 16.10.2022 г. ще се проведат ОБУЧЕНИЯ с 90 (деветдесет) младежи, по предварително подготвена за събитието програма  „Бъди активен, а не агресивен“, включваща 4 (четири) модула, съдържащи информация за основните характеристики на съответния подвид агресия, какви са основните причини за проявата на агресия, от какви младежи най-често се проявява и какви са основните мерки за превенцията й. Ще бъдат раздадени учебните материали на всички участници.

Място на събитието: гр. Русе, бул. „Придунавски“ 22- Хотел „Рига“, конферентни зала №2,3 и 5.

Начало: 07:00 часа.

Преките участниците в ДУНАВСКИ МЛАДЕЖКИ ФЕСТИВАЛ „БЪДИ АКТИВЕН, А НЕ АГРЕСИВЕН“ са 90 младежи, попадащи в подкатегориите на целевата група по проекта, включително минимум 10% в неравностойно положение, разделени на групи по възраст:

· Група 1 (15-19 год.) 30 лица.

· Група 2 (20-24 год.) 30 лица

· Група 3 (25-29 год.) 30 лица

Проектът „Бъди активен, а не агресивен“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2022 г.

Този материал е създаден в рамките на Проект „Бъди активен, а не агресивен“ с №НПИМД -TO2-O-034/2022. Цялата отговорност за съдържанието му е на издателя Сдружение „ДУНАВСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Министерство на младежта и спорта.