Изпълнихме Проект „Бъди активен, а не агресивен“, изграждайки умения за социално отговорно поведение у младите хора да се справят във враждебна или рискова среда, което беше основната цел на проекта.

Сдружение „ДУНАВСКИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЕДИНЕНИ РЕГИОНИ“ изпълни Проект „Бъди активен, а не агресивен“ с идентификационен № на договора 25-00-32/19.07.202

Период на изпълнение: 15.07.2022 г. – 31.10.2022 г.

Проектът „Бъди активен, а не агресивен“ е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закон за хазарта за 2022 г.

Стойност на проекта: 148 203,00 лв.

Изградихме у тях навици за здравословен и физически активен начин на живот, като модел за превенция на различни форми на агресия, в резултат на което да съумеят да развият чувствителност по обществено значимият проблем – насилието.

Реализирахме специфичните цели, заложени в проекта:

– Насърчихме дебат по проблемите, свързани с агресията и насилието сред децата и младежите;

– Изградихме, утвърдихме и разпространихме ценности при общуването между младите хора през призмата на решаване на проблема с нарастващото насилие;

– Мотивирахме младежите да участват в обществения живот и в процеса на вземане на управленски решения относно актуалните за обществеността проблеми.

– Повишихме познанията на младежите относно техните права за защита от насилие;

– Изградихме у младежите умения за справяне в конфликтна ситуация и правилен подход за комуникация с агресори;

Изпълнявайки и организирайки плануваните дейности, постигнахме целите на Проект „Бъди активен, а не агресивен“, които кореспондират напълно с Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10А от Закона за хазарта за 2022 г. и с основната й цел. Реализирайки успешно заложените дейности в проекта, създадохме условия за изграждане на социално отговорно поведение, чрез превенция и спомогнахме за ограничаване на агресивното поведение и отношението сред младите хора.

Пряка целева група в Проект „БЪДИ АКТИВЕН, А НЕ АГРЕСИВЕН“ бяха 90 младежи, на възраст от 15 до 29 години, в т.ч. минимум 10% в неравностойно положение, разделени на групи по възраст:

· Група 1 (15-19 год.) 30 лица.

· Група 2 (20-24 год.) 30 лица

· Група 3 (25-29 год.) 30 лица

За повече информация посетете сайта на проекта https://active-not-aggressive.bg/