Спортът и физическата активност като възможност в борбата срещу насилието, социалното приобщаване и интеграцията

Спортът и физическата активност могат да бъдат изключително ценни в контекста на

борбата срещу насилието, социалното приобщаване и интеграцията. Спортните дейности дават възможност на различните групи, особено маргинализирани и непривилегировани, като имигранти или хора застрашени от дискриминация, да общуват и да станат част от други обществени групи. Участниците получават нови възможности по отношение на образованието и работата, тъй като в един отбор хората създават контакти помежду си и така увеличават своя социален капитал. Спортът освен това е средство за преподаване на демократични ценности и упражняване на основни човешки права по един забавен начин.

През 2019 г. Пловдив беше Европейска столица на културата. Тогава съвместно с гражданското общество и организации на малцинствата бяха реализирани няколко проекта и изследвания в Столипиново – най големия сегрегиран ромски квартал на Балканите. Част от местните организации използваха данните и натрупания от тях опит при изготвянето на своята програма на местно ниво в областта на ученето и спорта. Бяха съзсадени много контакти, както и събраните тогава данни помогнаха на гражданските организации за установяване на диалог със заинтересованите страни. Заедно с тях при изготвянето на конкретни мерки чрез спорт, бяха определени нуждите на местно ниво, както и недостатъците на вече съществуващите мерки.

През последните години се наблюдава устойчива тенденция за увеличаване на агресията сред младежите и превръщането ѝ в заплаха за общественото здраве. Тя се проявява под различни форми – насилие, език на омраза, расизъм, дискриминация, автоагресия. Според психолози, причините, пораждащи агресията при млади хора, са предимно в социалната среда и се свързват с отношения, които накърняват ценностната система на младежите. Те са и под влияние на модели на поведение в семейството, в училище, в интернет, които могат да доведат до проблеми в емоционално-психичното здраве и да предизвикат определени типове девиантно поведение.

Справянето с агресията сред младежите е отговорност на цялото общество. Ранното откриване на агресивни прояви и осъществяването на целенасочена превантивна дейност в посока на формирането на различни позитивни нагласи е сигурно средство за осигуряване не само на безопасно детство, но и на дълъг и ползотворен живот като възрастен.

Дълг на всяко общество е да осигури необходимите дългосрочни програми и специалисти за преодоляване на детската агресия. Необходимо е да се работи целенасочено и да се провежда системна политика за борба с проблема.